FORGOT YOUR DETAILS?

O udruženju

NVO „Crnogorsko udruženje za upravljanje projektima – MPMA“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno naučno udruženje, osnovano na neodređeno vrijeme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti upravljanja projektima, koje ima svoj Statut.
.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Udruženje organizuje, podstiče i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova u cilju unapređenja njihovog rada i njihove stručne osposobljenosti. Istovremeno, svojom aktivnošću doprinosi nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju oblasti Upravljanja projektima.

Ciljevi Udruženja su usmjereni tako da zadovolje zajedničke i individualne potrebe i interese svojih članova. Programske ciljeve Udruženje ostvaruje kroz sledeće aktivnosti:

  • Okuplja svoje članove i druge zainteresovane radi međusobnog upoznavanja, stručnog informisanja i tehničkog obrazovanja;
  • Organizuje stručne i naučne skupove, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama;
  • Izdaje ili učestvuje u izdavanju stručnih, naučnih i i informativno-preglednih radova i publikacija;
  • Pomaže svojim članovima u stručnom i naučnom usavršavanju i obrazovanju, organizuje i sprovodi pogodne forme permanentnog obrazovanja;
  • Pokreće i podržava stručne inicijative, daje stručne ocjene, radi i realizuje studije i projekte iz oblasti svoje delatnosti;
  • Podstiče i učestvuje u različitim oblicima međunarodne saradnje u oblasti Upravljanja projektima;
  • Sprovodi proces međunarodne sertiikacije projektnih menadžera u saradnji sa Internacionalnom asocijacijom za upravljanje projektima.
  • Prati razvoj oblasti u zemlji i svijetu, informiše javnost i ukazuje na tokove i promjene u ovoj oblasti, preporučuje metodologiju i standarde u ovim oblastima;
  • Populariše značaj oblasti Upravljanja projektima i marketinška predstavljanja u ovoj oblasti.

   Djelatnosti Udruženja su:

1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti upravljanja projektima;
2. organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti        upravljanja projektima;
3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na upravljanje projektima, u skladu sa zakonom;
4. organizuje prosvjetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji odraslih, djece i omladine u oblasti upravljanja projektima;
5. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave upravljanjem      projektima.
.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Organi NVO „Crnogorsko udruženje za upravljanje projektima – MPMA“ su: Skupština, Upravni odbor i lice ovlašćeno za zastupanje.

U okviru Udruženja postoji organizaciona jedinica koja se bavi sprovođenjem programa međunarodne sertifikacije projektnih menadžera, u skladu sa standardima koje propisuje Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima. Unutrašnja organizacija ove organizacione jedinice biće bliže uređena posebnim aktima.
.

POVEZIVANJE

Udruženje se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Radi ostvarenja svojih ciljeva, udruženje uspostavlja kontakte, razmjenjuje informacije i sarađuje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
NVO „Crnogorsko udruženje za upravljanje projektima – MPMA“ može pristupiti međunarodnim udruženjima i organizacijama, o čemu odluku donosi Skupština. Pristupanje međunarodnim udruženjima registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od petnaest dana, u skladu sa zakonima.

TOP