FORGOT YOUR DETAILS?

DOMENI I NIVOI SERTIFIKACIJE

IPMA 4-l-C Sistem funkcioniše u okviru tri domena: Projekat, Program i Portfolio menadžment. i četiri nivoa kompetencija:

  • IPMA nivo A
  • IPMA nivo B
  • IPMA nivo C
  • IPMA nivo D

Na taj način se može kreirati  8  profila u sistemu IPMA 4-L-C, kao što je prikazano u tabeli:

TOP