FORGOT YOUR DETAILS?

Prigovori, žalbe i etički kodeks

MPMA CERT sa Odborom za prigovore i žalbe je odgovoran za rješavanje pritužbi i žalbi na korektan, nepristrasan, povjerljiv i konstruktivan način. Uspostavljeni postupak, u skladu sa IPMA standardom, obezbjeđuje da se sve pritužbe i žalbe prikupe i obrađuju u roku od 3 mjeseca od datuma prijema pisane pritužbe ili žalbe.

Detaljnije informacije u vezi sa ovom procedurom mogu se naći na  u dokumentu MPMA CERT-ICR-HB-Pritužbe i žalbe (preuzmi)

Kopije obrasca za pritužbu ili obrasca za žalbu mogu se dobiti od MPMA CERT kontaktiranjem e-mail: mpmacert@gmail.com

 

ETIČKI KODEKS I PROFESIONALNO PONAŠANJE

Razumijemo da naši projekti, programi i portfolija utiču na ljude, društvo i prirodno okruženje na različite načine, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Upravljanje projektima, programima i portfolijima su discipline u razvoju u sve globalizovanijem svijetu. Kroz ovaj rast suočeni smo sa novim izazovima, kako u našim individualnim nastojanjima kao profesionalaca, tako i u cjelini kao profesije.

Vjerujemo da ćemo obavezujući se na etičko djelovanje poboljšati naše projekte, programe i portfolije projekata i da će to služiti za unapređenje naše profesije. IPMA Etički kodeks i profesionalno ponašanje utvrđuje principe i minimum obaveza koje imamo prema vlasnicima projekata, programa ili portfolija projekata, projektnim timovima, svim zainteresovanim stranama, prema društvu i prirodnom okruženju.

Podnosioci zahtjeva za sertifikaciju moraće prihvatiti i poštovati uslove i obaveze IPMA sistema za certifikaciju u četiri nivoa, uključujući i: MPMA-etički kodeks i profesionalno ponašanje ( preuzmi).

TOP